วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การ พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ
ทฤษฏีใหม่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งการ ผลิต ทฤษฎีในขั้นที่ หนึ่งหรือที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า "เกษตรทฤษฎีใหม่" เป็นขั้นเริ่มต้นที่มีความสำคัญเพราะว่าเป้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจัดแบ่งพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ องค์ทรงคิดคำนวณเป็นสูตรไว้อย่างคร่าว ๆ ดังนี้ คือในพื้นที่แต่ละแปลงควรประกอบไปด้วย นา 5 ไร่ พืชไร่และพืชสวน 5 ไร่ สระน้ำ 3 ไร่ ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ อีก 2 ไร่ รวมทั้งหมด 15 ไร่และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 : 30 ; 30 ; 10 : ซึ่งสัดส่วนนี้อาจปรับเปลี่ยนหรือยิดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง : การรวมพลังกันเมื่อ เกษตรกรเริ่มเข้าใจถึงกลักการและวิธีการ และได้ดำเนินการในที่ดินของตนตามทฤษฎีใหม่ เมื่อได้ผลก้เริ่มขั้นที่ สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้1. การผลิต2. การตลาด3. การเป็นอยู่4. การศึกษา5. สวัสดิการ6. สังคมและศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น